Bổ sung thông tin số ĐDCN/CCCD người tham gia BHYT, tăng cường triển khai thí điểm dùng CCCD trong khám chữa bệnh BHYT

Để hoàn thành các nhiệm vụ theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê quyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06); tăng cường triển khai thí điểm sử dụng Căn cước công dân (CCCD) gắn Chíp trong khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT). Ngày 30/3/2023, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Nam ban hành Công văn số 705/UBND-BHXH chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp với BHXH huyện bổ sung thông tin số ĐDCN/CCCD người tham gia BHYT và tăng cường triển khai thí điểm dùng CCCD trong khám chữa bệnh BHYT như sau:

- Bảo hiểm xã hội huyện:

 Đối với dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT có kết quả xác thực chưa khớp với CSDL quốc gia về dân cư và dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT chưa có số ĐDCN/CCCD: Tiếp nhận kết quả xác thực từ Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam và thực hiện xuất dữ liệu trực tiếp trên phần mềm Quản lý Thu – Sổ, thẻ gửi văn bản thông báo kèm dữ liệu danh sách (Mẫu số 02) đến người tham gia BHXH, BHYT (thông qua đơn vị quản lý) để căn cứ bổ sung thông tin (mẫu D02-LT/Mẫu D03-TS); hoàn thành trước ngày 31/3/2023. Tổ chức cập nhật thông tin từ đơn vị quản lý người tham gia BHXH, BHYT gửi đến vào phần mềm quản lý, hoàn thành trước ngày 30/6/2023. Thực hiện rà soát lại các trường hợp đã được cập nhật theo hồ sơ đơn vị quản lý người tham gia BHXH, BHYT nộp đảm bảo khớp đúng, chính xác. Trường hợp thông tin đã được cập nhật khớp đúng với hồ sơ nhưng kết quả xác thực chưa khớp với CSDL quốc gia về dân cư thì lập danh sách kèm theo hình ảnh hồ sơ của người tham gia BHXH, BHYT gửi Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam hỗ trợ hoặc gửi đơn vị quản lý người tham gia BHXH, BHYT phối hợp xác thực lại.

 Về triển khai thí điểm sử dụng CCCD gắn Chíp trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế: Đẩy mạnh tuyên truyền đến người tham gia BHYT những tiện lợi khi sử dụng CCCD trong KCB BHYT; các trường hợp thông tin thẻ BHYT chưa được tích hợp với CCCD, hướng dẫn người dân đến công an địa phương để thực hiện việc tích hợp thông tin và sử dụng CCCD cho lần KCB BHYT tiếp theo.

- Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện: Tiếp nhận danh sách người tham gia BHXH, BHYT có kết quả xác thực chưa khớp với CSDL quốc gia về dân cư và dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT chưa có số ĐDCN/CCCD (Mẫu số 02) do BHXH huyện gửi đến, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là người lao động) kịp thời bổ sung thông tin số ĐDCN/CCCD gửi lại BHXH huyện để cập nhật vào phần mềm quản lý; hoàn thành trước ngày 15/4/2023.

- Công an huyện: Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và Công an xã, thị trấn kịp thời xác nhận số định danh cá nhân đối với các trường hợp người tham gia BHYT có kết quả xác thực chưa khớp với CSDL quốc gia về dân cư và dữ liệu người tham gia BHYT chưa có số ĐDCN/CCCD (Mẫu số 02); tạo điều kiện, hỗ trợ BHXH huyện hoàn thành việc cập nhật, bổ sung thông tin số định danh cá nhân người tham gia BHYT vào phần mềm quản lý, hoàn thành trước ngày 30/6/2023.

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội: Tăng cường đôn đốc, nhắc nhỡ các xã, thị trấn bổ sung thông tin số ĐDCN/CCCD nhóm người được ngân sách nhà đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT có kết quả xác thực chưa khớp với CSDL quốc gia về dân cư. Chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác lập danh sách cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc phòng quản lý phải đảm bảo đầy đủ thông tin về số ĐDCN/CCCD.

- Trung tâm y tế huyện: Triển khai thực hiện mục tiêu trước ngày 30/6/2023 đạt tỷ lệ 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện thực hiện khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn Chíp theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 931/BYT-BH ngày 28/02/2022. Nếu đến thời gian này, những cơ sở khám chữa bệnh chưa triển khai thực hiện thì báo cáo danh sách, nguyên nhân và giải pháp cho UBND huyện được biết và chỉ đạo triển khai tiếp theo.

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Phối hợp với BHXH huyện tăng cường đôn đốc, nhắc nhỡ Hiệu trưởng các trường học trực thuộc kịp thời bổ sung thông tin số ĐDCN/CCCD của từng học sinh gửi BHXH huyện để cập nhật vào phần mềm quản lý.

- Mặt trận và các đoàn thể huyện: Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể huyện phối hợp tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và kết quả của Đề án 06 trong cán bộ, hội viên và đoàn viên.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tiếp nhận danh sách người được ngân sách nhà đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT có kết quả xác thực chưa khớp với CSDL quốc gia về dân cư và dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT chưa có số ĐDCN/CCCD (Mẫu số 02) do BHXH huyện gửi đến, chỉ đạo cán bộ phụ trách kịp thời bổ sung thông tin số ĐDCN/CCCD gửi lại BHXH huyện để cập nhật vào phần mềm quản lý; hoàn thành trước ngày 20/4/2023. Chỉ đạo cán bộ phụ trách công tác lập danh sách cấp thẻ BHYT cho người được ngân sách nhà đóng, hỗ trợ mức đóng phải đảm bảo đầy đủ thông tin về số ĐDCN/CCCD.

- Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện: Tiếp nhận danh sách học sinh đang tham gia BHYT có kết quả xác thực chưa khớp với CSDL quốc gia về dân cư và dữ liệu người tham gia BHYT chưa có số ĐDCN/CCCD (Mẫu số 02) do BHXH huyện gửi đến, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kịp thời bổ sung thông tin số ĐDCN/CCCD của từng học sinh gửi lại BHXH huyện để cập nhật vào phần mềm quản lý; hoàn thành trước ngày 15/4/2023.

          - Các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT: Tiếp nhận danh sách người tham gia BHYT theo hộ gia đình có kết quả xác thực chưa khớp với CSDL quốc gia về dân cư và dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT chưa có số ĐDCN/CCCD (Mẫu số 02) do BHXH huyện gửi đến, chỉ đạo các nhân viên vận hành thu trực thuộc kịp thời bổ sung thông tin số ĐDCN/CCCD gửi lại BHXH huyện để cập nhật vào phần mềm quản lý; hoàn thành trước ngày 30/4/2023.

- Chỉ đạo nhân viên vận hành BHXH, BHYT hướng dẫn người dân cung cấp đầy đủ thông tin về số ĐDCN/CCCD khi đăng ký tham gia BHYT.

          - Giám đốc các doanh nghiệp: Tiếp nhận danh sách người tham gia BHXH, BHYT có kết quả xác thực chưa khớp với CSDL quốc gia về dân cư và dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT chưa có số ĐDCN/CCCD (Mẫu số 02) do BHXH huyện gửi đến, yêu cầu người lao động kịp thời bổ sung thông tin số ĐDCN/CCCD gửi lại BHXH huyện để cập nhật vào phần mềm quản lý; hoàn thành trước ngày 15/4/2023.

                                                         

          Huỳnh Thanh Mộng

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 229
  • Trong tuần: 5 618
  • Tháng hiện tại: 30 492
  • Tổng lượt truy cập: 1331620
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang