Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT, BHTN huyện Hàm Thuận Nam Họp giao ban quý III năm 2022 nghe báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 9 tháng và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

Vừa qua, UBND huyện tổ chức họp Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nghe báo cáo tình hình thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022, do bà Mai Thị Ngọc Ảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban Chỉ đạo huyện - Chủ trì. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT, BHTN huyện; Chủ tịch hoặc phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Lãnh đạo các Tổ chức dịch vụ thu, gồm: Bưu điện huyện, Viettel huyện và Công ty Bảo hiểm PVI Đông Nam Bộ. Sau khi nghe Bảo hiểm xã hội huyện báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022; ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự họp. Bà Mai Thị Ngọc Ảnh – Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo huyện kết luận như sau:

Trong 9 tháng năm 2022, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn và BHXH huyện đã có nhiều nổ lực cố gắng trong phối hợp triển khai thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đã đạt được kết quả tích cực, cụ thể: Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT được tăng cường; hệ thống nhân viên vận hành thu tại cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn; các đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc việc đăng ký tham gia, trích nộp BHXH, BHYT cho người lao động kịp thời hàng tháng theo quy định; chất lượng khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế được nâng lên; số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN tăng so với cùng kỳ năm trước.

Những khó khăn, tồn tại và hạn chế: Vận động tham gia BHXH tự nguyện đáo hạn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ đáo hạn thấp. Tính đến 30/9/2022, toàn huyện còn 1.078 người tham gia BHXH tự nguyện đang tạm dừng đóng, chưa tham gia đáo hạn. Vận động tham gia BHYT hộ gia đình đáo hạn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ đáo hạn thấp. Tính đến 30/9/2022, toàn huyện còn 4.217 người có thẻ BHYT hết hạn sử dụng nhưng chưa tham gia đáo hạn. Việc rà soát, điều tra, khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN có tăng cường nhưng kết quả chưa cao. Tính đến tháng 9/2022, trên địa bàn huyện còn 30 đơn vị sử dụng lao động đang hoạt động và có quyết toán thuế nhưng chưa đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Học sinh thuộc đối tượng tham gia BHYT bắt buộc, nhưng việc tuyên truyền, vận động tham gia BHYT còn gặp nhiều khó khăn. Toàn huyện còn 318 học sinh chưa đăng ký tham gia BHYT. Việc trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các trường học chưa có y tế học đường còn gặp nhiều khó khăn. Người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ 33% mức đóng, tuy nhiên việc điều tra, rà soát còn chậm nên việc tuyên truyền, vận động tham gia BHYT còn gặp nhiều khó khăn; Còn 2.779 người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình chưa tham gia BHYT. Việc củng cố, kiện toàn hệ thống đại lý thu theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của BHXH Việt Nam, các tổ chức dịch vụ thu BHXH - BHYT bước đầu triển khai thực hiện còn lúng túng, kết quả hoạt động chưa cao. Riêng tổ chức dịch vụ thu Công ty Bảo hiểm PVI Đông Nam Bộ còn khó khăn trong việc tuyển dụng nhân viên vận hành thu nên chưa đi vào hoạt động.

          * Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: Năm 2022, do ảnh của tình hình dịch bệnh COVID-19 từ năm 2020 và năm 2021 nên nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện hoạt động cầm chừng, tạm ngưng hoạt động phải cắt giảm lao động, nợ đọng BHXH, BHYT; đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, thu nhập giảm sút do giá cả thanh long không ổn định nên việc tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đáo hạn đạt tỷ lệ thấp. Triển khai thực hiện Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Theo đó, mức chuẩn nghèo đa chiều khu vực nông thôn kể từ ngày 01/01/2022 được điều chỉnh tăng từ 700.000đ/người/tháng lên 1.500.000đ/người/tháng; mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu kể từ ngày 01/01/2022 cũng được điều chỉnh tăng từ 138.600đ/tháng lên 297.000đ/tháng nên nhiều trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đang tạm dừng đóng, chưa tham gia đáo hạn. Triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, còn 500 người dân tộc thiểu số thuộc xã Hàm Cần (khu vực I) chưa đăng ký tham gia BHYT theo hộ gia đình. Một số địa phương chưa xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cụ thể cho từng thôn, khu phố để căn cứ phấn đấu thực hiện hàng tháng; chưa kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT chưa xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng nhân viên vận hành thu trực thuộc làm căn cứ phấn đấu thực hiện hàng tháng; chưa có giải pháp khuyến khích để nhân viên vận hành thu tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT theo quy định. Một số Hiệu trưởng các trường học chưa có giải pháp quyết liệt ngay từ đầu năm học để tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100% theo chỉ đạo của UBND huyện. Công tác phối hợp giữa Hiệu trưởng các trường học với Trạm y tế các xã, thị trấn và các Phòng khám đa khoa khu vực trong việc ký kết hợp đồng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh chưa kịp thời; thiếu sự quan tâm, chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Trung tâm y tế huyện. Tính tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh còn thấp; các chế tài xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực BHXH, BHYT chưa đủ răng đe đối với các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN.

  - Về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022:

+ Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện: Tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện và bảo hiểm y tế theo hộ gia đình đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong đơn vị. Đồng thời, yêu cầu cán bộ, công chức viên chức và người lao động phát huy tính tiên phong gương mẫu trong việc đăng ký tham gia BHXH tự nguyện và BHYT cho người thân trong gia đình, từ đó lan tỏa đến mọi người dân. Phấn đấu trong năm 2022, có ít nhất 30% cán bộ, công chức viên chức và người lao động trong mỗi đơn vị đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho người thân trong gia đình và 100% thành viên có tên trong sổ hộ khẩu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia BHYT. Nghiêm túc thực hiện việc trích nộp BHXH, BHYT hàng tháng theo quy định; các trường hợp chậm đóng, nợ BHXH, BHYT dẫn đến phát sinh tiền lãi phạt chậm nộp, thủ trưởng các đơn vị tự chịu trách nhiệm, không được sử dụng ngân sách nhà nước để thanh toán.

+ Bảo hiểm xã hội huyện: Tham mưu cho UBND huyện Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình cho các xã, thị trấn 3 tháng cuối năm 2022. Hoàn thành trước ngày 15/10/2022. Kịp thời cung cấp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện đang tạm dừng đóng và tham gia BHYT theo hộ gia đình, chưa tham gia đáo hạn cho các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT và UBND các xã, thị trấn để tuyên truyền, vận động tham gia đáo hạn theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 286-CV/HU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy và Công văn số 2027/UBND-BHXH ngày 14/9/2021 của UBND huyện về tăng cường thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện, hoàn thành trước ngày 25/11/2022. Phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT và UBND các xã, thị trấn tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình hàng tuần xuyên suốt từ nay đến cuối tháng 11/2022; báo cáo kết quả thực hiện hàng tuần cho Trưởng Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT huyện được biết và chỉ đạo triển khai tiếp theo.

+ Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Trên cơ sở chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình của UBND huyện giao 3 tháng cuối năm 2022, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; giao chỉ tiêu cụ thể đến từng thôn, khu phố, phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban chỉ đạo; tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện hàng tuần, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề ra nhiệm vụ tiếp theo; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và BHYT trước 31/10/2022. Tiếp tục giới thiệu nhân sự cho các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn huyện tiếp nhận làm nhân viên vận hành thu; tạo điều kiện thuận lợi cho các Tổ chức dịch vụ thu hoạt động chuyên môn nghiệp vụ theo quy định, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình do UBND huyện giao hàng năm. Thành lập các tổ vận động BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, phát huy vai trò của các ban thôn, khu phố, tổ tự quản trong việc phối hợp với BHXH huyện và các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Thực hiện hàng tuần, xuyên suốt từ nay đến cuối tháng 11/2022. Tiếp tục điều tra, rà soát người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình hàng tháng theo quy định. Riêng năm 2022, hoàn thành việc điều tra, rà soát trước ngày 15/11/2022. Tiếp tục kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí mua BHYT cho những hộ có điều kiện kinh tế khó khăn, phấn đấu năm 2022 có 100% người thuộc hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT. Hoàn thành trước ngày 30/11/2022.

Huỳnh Thanh Mộng

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 524
  • Trong tuần: 5 753
  • Tháng hiện tại: 29 605
  • Tổng lượt truy cập: 1334699
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang