Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam

Thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, UBND huyện ban hành Kế hoạch về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện, với nội dung và hình thức tuyên truyền như sau:

 Nội dung tuyên truyền

 - Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 23/CTTTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021 - 2030; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR INDEX, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 217/KH-UBND ngày 29/11/2021 của UBND huyện về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện liên quan đến công tác CCHC.

- Kết quả xếp hạng Chỉ số PAR Index, SIPAS, PAPI hàng năm của huyện; kết quả xếp hạng Chỉ số CCHC hàng năm của huyện, UBND cấp xã; kết quả khảo sát mức độ hài lòng về giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

- Tình hình, kết quả triển khai thực hiện việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ; trong đó tập trung tuyên truyền về hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; dịch vụ bưu chính công ích; thanh toán trực tuyến. Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị  quyết số 10-NQ/TU ngày 18/3/2022 của  Tỉnh  ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm  2030 và các nội dung về tình hình, kết quả của công tác chuyển đổi số.

- Các mô hình thí điểm, các gương điển hình tốt trong CCHC ở Tỉnh, huyện và địa phương.

 - Các nội dung thông tin phải công khai, minh bạch theo tiêu chí khảo sát, đánh giá Chỉ số PAPI.

- Cung cấp địa chỉ, số điện thoại “đường dây nóng” về TTHC; thông tin, hướng dẫn, truy cập về TTHC qua mạng internet; cách thức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định của tỉnh và của huyện.

Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện, đài truyền thanh huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn.

- Tuyên truyền thông qua việc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính các cấp.

- Tuyên truyền thông qua các cuộc họp định kỳ, các hội nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương; qua công tác tuyên truyền, vận động của các tổ chức, đoàn thể.

- Tuyên truyền trực tiếp thông qua việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận một cửa huyện, xã, thị trấn.

 - Tuyên truyền thông qua các hình thức khác như băng rôn, áp phích, pa nô, tờ rơi, báo, tạp chí, bản tin, video clip, phóng sự…

Văn Vương

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 179
  • Trong tuần: 5 568
  • Tháng hiện tại: 30 442
  • Tổng lượt truy cập: 1331570
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang