Chấn chỉnh một số nội dung liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thực hiện công văn số 1683/UBND-NCKSTTHC ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh một số nội dung liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, UBND huyện ban hành Công văn Về việc chấn chỉnh một số nội dung liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Qua đó khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

- Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, giải quyết TTHC theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân và doanh nghiệp; Công văn số 3834/UBND-NCKSTTHC ngày 11/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ và Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định.

- Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, bảo đảm 100% TTHC được công khai đầy đủ, đúng thời gian quy định. Quy trình điện tử được ban hành, cập nhật trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của huyện (phần mềm một cửa điện tử) đúng thời gian quy định đối với tất cả TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận “Một cửa” cấp huyện, cấp xã. Thường xuyên rà soát, quan tâm chỉ đạo giải quyết đúng, sớm hẹn hồ sơ TTHC. Theo dõi, quản lý việc cập nhật đầy đủ thông tin dữ liệu hồ sơ tiếp nhận đầu vào và xử lý, kết thúc kịp thời, đúng quy định về tiến độ giải quyết hồ sơ, đảm bảo đồng bộ trạng thái giữa xử lý hồ sơ giấy với xử lý hồ sơ điện tử để khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của huyện, làm ảnh hưởng đến kết quả nhóm chỉ số “Tiến độ, kết quả giải quyết” được công khai tại Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Ngoài ra, kết quả giải quyết TTHC phải được cập nhật, lưu trữ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của huyện (các phòng ban chuyên môn cập nhật kết quả các TTHC do đơn vị phụ trách và tham mưu UBND huyện ký ban hành, UBND các xã, thị trấn: Cập nhật kết quả tất cả các TTHC trừ các thủ tục có thời gian giải quyết trong ngày) để phục vụ việc tích hợp, chia sẻ, tra cứu thông tin, dữ liệu, tái sử dụng để thực hiện các TTHC khác theo quy định của pháp luật.

- Nghiêm túc thực hiện việc ban hành thư xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo đúng quy định đối với các trường hợp giải quyết hồ sơ TTHC trễ hẹn; cơ quan, đơn vị nào giải quyết trễ hẹn hồ sơ TTHC thì cơ quan, đơn vị đó thực hiện xin lỗi. Đối với hồ sơ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông bị trễ hẹn
ở nhiều ngành, nhiều cấp tham gia giải quyết thì các phòng ban phụ trách tham mưu UBND huyện ban hành thư xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả theo đúng quy định. 

- Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ giải quyết TTHC đảm bảo đầy đủ thành phần, đúng quy định pháp luật về lưu trữ. Tại bộ phận “Một cửa” các cấp, áp dụng đầy đủ các biểu mẫu và cập nhật đầy đủ các thông tin theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. Do Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của huyện đã vận hành ổn định, việc lưu vết được thực hiện tự động và thể hiện trên mẫu phiếu điện tử; vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa
phương không thực hiện việc thiết lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ giấy (áp dụng đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, cấp xã).

- Chú trọng nhiệm vụ báo cáo định kỳ về công tác kiểm soát TTHC, thực hiện báo cáo phải đúng thời gian, đủ nội dung theo quy định và số liệu báo cáo phải rõ ràng, cụ thể, trung thực. 

- Thường xuyên rà soát, chủ động tham mưu UBND huyện kiến nghị thực hiện việc phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, điều chỉnh, bổ sung, hướng dẫn các quy định về TTHC để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp. Nghiên cứu đề xuất UBND huyện chỉ đạo tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc hoặc ban hành quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thông suốt, phân định rõ trách nhiệm và thời gian giải quyết của từng đơn vị có liên quan.

- Tiếp nhận, xử lý và công khai kịp thời kết quả giải quyết phản ánh kiến nghị theo đúng quy định tại Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của
Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 theo đúng quy định tại Quyết định số 1085/QĐ-
TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 3780/KH-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu, yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ TTHC trái với quy định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích giúp người dân, doanh nghiệp hạn chế đi lại và tiết kiệm thời gian khi thực hiện TTHC.

- Bộ phận một cửa cập nhật đầy đủ thông tin dữ liệu hồ sơ tiếp nhận đầu vào trên phần mềm một cửa điện tử của huyện (trừ các TTHC có thời gian giải quyết trong ngày).

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan tăng cường thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ “hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến” tại bộ phận một cửa theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3044/UBND-NCKSTTHC ngày 14/9/2022. Đồng thời nghiên cứu, tham mưu UBND huyện bổ sung thêm các mô hình thực hiện thí điểm tại bộ phận một cửa để nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp nhằm cải thiện chỉ số SIPAS của huyện.

- Các cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc việc tổ chức, quản lý, vận hành hoạt động của bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định tại Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (lưu ý: Thời gian làm việc của Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh).

Văn Vương

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 293
  • Trong tuần: 5 703
  • Tháng hiện tại: 29 626
  • Tổng lượt truy cập: 1333075
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang