Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam

Thực hiện Kế hoạch số 4484/KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Kiểm soát thủ tục hành chính nhà nước năm 2023 tỉnh Bình Thuận. Vừa qua, UBND huyện ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính nhà nước năm 2023 trên địa bàn huyện, với nội dung như sau:

 - Tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC theo quy định.

- Nâng cao chất lượng công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC.

- Công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC áp dụng trên địa bàn huyện:

+ Đảm bảo 100% TTHC đã công bố được công khai theo quy định, có quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của huyện, xã.

+ Đảm bảo 100% TTHC áp dụng trên địa bàn huyện được công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và là thông tin chính xác để người dân, doanh nghiệp tra cứu, thực hiện các quy định về TTHC.

- Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC: Tập trung kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức; việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn huyện. Kịp thời phát hiện những sai sót, hạn chế; xác định rõ nguyên nhân những sai sót, hạn chế và xử lý kịp thời theo quy định pháp luật.

- Tiếp nhận, giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về quy định hành chính trên địa bàn huyện. Công khai, niêm yết, tuyên truyền, phổ biến cho người dân, doanh nghiệp về địa chỉ tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị về quy định hành chính trên Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

- Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC: Tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên đăng tin, bài có liên quan trên Trang thông tin điện tử của huyện.

- Củng cố, kiện toàn kịp thời và tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho đội ngũ công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC (khi có sự thay đổi). Tổ chức khắc phục có hiệu quả các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC.

- Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/11/2018, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 01/2018/TTVPCP của Văn phòng Chính phủ.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

- Nâng cấp cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng thông tin và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của huyện, xã, bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình khai thác, sử dụng hệ thống này.

- Tăng cường việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình và dịch vụ bưu chính công ích đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

- Hỗ trợ xác thực thông tin công dân, doanh nghiệp thông qua việc kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp và các cơ sở dữ liệu khác liên quan; hỗ trợ việc nộp, thanh toán trực tuyến thuế, phí, lệ phí thông qua kết nối với hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc các hệ thống thanh toán trực tuyến hợp pháp khác.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết TTHC.

- Phấn đấu đến năm 2025, 100% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

Văn Vương

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang