Các nhiệm vụ thực hiện trong Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2023 huyện Hàm Thuận Nam

1. Về Cải cách thể chế

- Tiếp tục  tham  mưu hoàn thiện,  ban hành đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương.  Không để xảy ra tình trạng ban hành văn bản trái quy định, xin lùi thời hạn trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật do nguyên nhân chủ quan.

- Thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục.

- Thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương.

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, trái pháp luật

2. Về Cải cách thủ tục hành chính

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2023 của huyện. Trong đó, tập trung rà soát, đề xuất đơn giản hóa các TTHC có thành phần hồ sơ, quy trình giải quyết phức tạp, không cần thiết hoặc các TTHC thực hiện không hiệu quả. Kiến nghị các cấp có thẩm quyền bãi bỏ các thủ tục rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho người dân, tổ chức; tích hợp các mẫu đơn, tờ khai có nội dung thông tin trùng lặp trên cơ sở ứng dụng các công nghệ số và các cơ sở dữ liệu sẵn có. Rà soát, đề xuất tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để tạo điều kiện nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Tổ chức rà soát, kịp thời phản ánh, kiến nghị với UBND tỉnh về những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh.

- Thống kê, công khai thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng  quản lý theo quy định tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 5/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức triển khai việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 1860/QĐ -UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh. Hoàn thành Đề án nâng cấp Bộ phận một cửa cấp xã theo hướng hiện đại và việc triển khai thực hiện Bộ nhận diện thương hiệu của Bộ phận một cửa các cấp.  Triển khai thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

- Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi quản lý của ngành, địa phương; có giải pháp giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ; nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn. Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, luân chuyển và xử lý hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của huyện.

- Tiếp tục rà soát, lập danh mục TTHC huyện, cấp xã có yêu cầu nghĩa vụ tài chính. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ tổ chức, cá nhân áp dụng hình thức thanh toán trực tuyến trong giải quyết các TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính.

- Rà soát, thống kê, lập danh mục và tập hợp kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, cấp xã để tiến hành số hóa theo Kế hoạch của UBND tỉnh và UBND huyện, đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

- Tiếp tục rà soát, lựa chọn TTHC các cấp đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến (một phần, toàn trình) trong năm 2023. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến đã triển khai.

- Tổ chức khắc phục các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra qua kết quả khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị; tổ chức đối thoại định kỳ với người dân và doanh nghiệp để kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách, TTHC.

- Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức tại bộ phận một cửa các cấp; xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện và tận tình phục vụ nhân dân.

- Triển khai thực hiện phương án phân cấp trong giải quyết TTHC theo quy định tại Quyết định số 1015/QĐ-TTg ngày 30/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

- Triển khai thực hiện Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Về Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế sự nghiệp giai đoạn 2022 - 2026.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc khối chính quyền của huyện giai đoạn 2022 - 2026.

- Hoàn thành việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện phù hợp theo hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương và phân công quản lý ở địa phương.

- Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 27/8/2021 của UBND huyện thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR Index, chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của phụ huynh, học sinh đối với dịch vụ giáo dục công lập trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng dạy học; công khai đầy đủ, minh bạch các khoản thu, đóng góp của phụ huynh; không yêu cầu phụ huynh đóng góp các khoản ngoài quy định; trao đổi thông tin giữa nhà trường với phụ huynh học sinh thông qua các ứng dụng trên thiết bị di động, thiết bị điện tử...

4. Về Cải cách chế độ công vụ

- Hoàn thành phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ sau khi Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành hướng dẫn thực hiện.

 

- Tham mưu tổ chức tuyển dụng viên chức kịp thời, đúng quy định.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 của huyện.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công vụ năm 2023 của huyện (lồng nghép vào kiểm tra CCHC). Nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu trong thực thi công vụ. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những người có sai phạm, kể cả khi đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

- Bố trí đủ 100% cán bộ, công chức cấp xã đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo đúng quy định.

5. Về Cải cách tài chính công

- Rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý được giao tự chủ tài chính theo phương án thu, chi tài chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai tự bảo đảm chi thường xuyên.

- Rà soát các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc phạm vi quản lý có đủ điều kiện để chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

6. Về Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số

- Triển khai thực hiện các hệ thống thông tin của huyện có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác với Trục liên thông văn bản tỉnh, quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu.

- Triển khai thực hiện Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

- Triển khai nhiệm vụ hạng mục Khung kiến trúc chính quyền điện tử của huyện được phê duyệt tại Quyết định số 3192/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền  điện tử tỉnh Bình Thuận, phiên bản 2.0.

- Tiếp tục áp dụng tốt hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong giải quyết công việc từ cấp tỉnh đến huyện, xã, thị trấn để nâng cao tỷ lệ hồ sơ công việc xử lý trên môi trường mạng.

- Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước; đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 15% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý trong năm 2023.

- Nghiên cứu, triển khai phần mềm phục vụ đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC của UBND cấp xã.

Văn Vương

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang