Hội Nông dân huyện: Phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024

Hội Nông dân huyện vừa tổ chức hội nghị Phát động phong trào thi đua và  ký kết giao ước thi đua năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe đại diện Ban thường vụ Hội Nông dân huyện báo cáo đánh giá tình hình hoạt động công tác hội và phong trào Nông dân của huyện trong 2 tháng đầu năm 2024 và  Phát động phong trào thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2024.

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với phong trào thi đua của Hội với các phong trào thi đua của cấp ủy, chính quyền địa phương phát động; phát huy vai trò của Hội và hội viên, nông dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, giữ vững chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Hội Nông dân ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục hưởng ứng và cụ thể hóa phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng  xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Bình Thuận chung tay vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau”, các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cùng các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương trong năm 2024.

Vận động cán bộ, hội viên, nông dân đóng góp tăng trưởng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân. Quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt hiệu quả, không để xảy ra tình trạng gia hạn nợ, nợ quá hạn. Tăng cường phối hợp với các ban, ngành, Mặt trận các đoàn thể cùng cấp triển khai thực hiện Kế hoạch số 2941/KH-UBND, ngày 03/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg, ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020” gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp nông dân, nông thôn. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong sạch, vững mạnh.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp trong huyện đối với công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp trong huyện trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Sắp xếp, bố trí cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo ổn định, có năng lực; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ kiêm nhiệm làm công tác thi đua, khen thưởng để thực hiện tốt nhiệm vụ thi đua, khen thưởng.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những mô hình tốt, cách làm sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực; biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới, tạo không khí thi đua sôi nổi và sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên, nông dân.

Tăng cường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng cấp thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh.

Tại Hội nghị, Thừa ủy quyền của Hội Nông dân tỉnh, đại diện Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã trao kỷ niệm chương “Vì Giai cấp Nông dân Việt Nam” cho 03 cá nhân là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân xã Hàm Thạnh, xã Thuận Quý và trao kỷ niệm chương “Vì Giai cấp Nông dân Việt Nam” cho 04 cá nhân là cán bộ ngoài hệ thống Hội Nông dân về thành tích đóng góp to lớn “Vì Giai cấp Nông dân Việt Nam” của huyện Hàm Thuận Nam trong nhiều năm qua.

anh tin bai

 

Minh Tuyến 

  • Nhân giống lươn mang lại kinh tế khá
  • Vui mùa lúa mới
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang