Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ 31/01/2019 16:15:35

Nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (doanh nghiệp FDI). Chủ động phòng ngừa, giải quyết tốt những vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, tổ chức và nhân dân, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT; không để các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu lợi dụng kích động, chống phá. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn TTATXH tại các KCN, CCN, các doanh nghiệp FDI; Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt. Kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Quá trình triển khai các mặt công tác phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, đồng thời không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ quan, doanh nghiệp. Vừa qua, UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 25/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài”.
Những công tác trọng tâm là Thường xuyên tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 05/6/2008 của Ban Bí thư khóa X về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp”; Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất”; Quyết định số 98/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2008 của UBND tỉnh về “Ban hành Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh, trật tự các khu công nghiệp, cụm công 2 nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch số 1329/KH-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Kế hoạch số 131/KHBCĐ ngày 10/12/2014 của Ban Chỉ đạo huyện về triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA ngày 15/8/2014 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu đảm bảo ANTT trong tình hình mới”...
Phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các dự án có quy mô đầu tư lớn, các dự án đầu tư nước ngoài từ khâu thẩm định, cấp phép đến quá trình triển khai thi công, quản lý, vận hành dự án; rà soát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả, tác động, ảnh hưởng của dự án đến quốc phòng, an ninh, môi trường và an sinh xã hội khu vực dự án hoạt động; kiên quyết xử lý, chấm dứt dự án không thực hiện đúng cam kết, hoạt động không hiệu quả, lãng phí tài nguyên, ô nhiễm môi trường, gây mất an ninh trật tự.
Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Rà soát, xây dựng, bổ sung phương án, kế hoạch, quy chế bảo đảm an ninh, an toàn các dự án, mục tiêu, công trình kinh tế trọng điểm, các KCN, CCN, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có quy mô lớn, đông công nhân. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của công nhân, người lao động về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm đối với KCN, CCN, doanh nghiệp FDI. Quan tâm phát triển các dự án, công trình, hạ tầng phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động tại các KCN, CCN; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người lao động. Chú trọng xây dựng, củng cố hệ thống công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp trong KCN, CCN, doanh nghiệp FDI đủ sức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hội, nhóm trái phép của công nhân; tuyệt đối không để hình thành “các tổ chức chính trị đối lập”. Qua đó huy động, vận động nhân dân, người lao động tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.
Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, giám sát, thanh tra, kiểm tra giữa các cơ quan chức năng nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với KCN, CCN, doanh nghiệp FDI và công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự; thường xuyên phối hợp thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm; kịp thời phát hiện, khắc phục sơ hở, thiếu sót, sai phạm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; những vấn đề bức xúc nảy sinh, tình hình tranh chấp, khiếu kiện, đình công, lãn công, ngừng việc tập thể ngay khi mới phát sinh và tại cơ sở, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, tổ chức và người dân; không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; không để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống phá.
Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động nhất là lợi dụng tranh chấp lao động, đình công, lãn công, biểu tình của công nhân, khiếu kiện đất đai, giải phóng mặt bằng để kích động gây rối an ninh, trật tự, hoạt động thâm nhập tác động vào nội bộ nhằm lôi kéo, hình thành tổ chức “công đoàn độc lập” trong công nhân. Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực xung quanh và trong KCN, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, trốn thuế, vi phạm pháp luật về môi trường, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, của doanh nghiệp, nhà đầu tư và của người lao động; chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy tại các KCN, CCN, doanh nghiệp FDI với phương châm 4 tại chỗ “lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, hậu cần tại chỗ”; rà soát xây dựng, kiện toàn đội PCCC cơ sở và đội PCCC chuyên ngành theo đúng quy định; quan tâm đầu tư trang thiết bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy, làm tốt công tác phòng chống cháy nổ. Xây dựng, bổ sung và tổ chức thực hiện hiệu quả quy chế, kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự giữa công an với các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp tại địa phương.

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1686575
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech