Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam27/02/2019 17:09:57

            Nhằm nắm bắt tình hình triển khai và thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính tại các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn trong năm 2019; Phát hiện những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính tại phòng, ban và UBND các xã, thị trấn để kịp thời chấn chỉnh và đưa ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành nhằm phát huy hơn nữa những ưu điểm, khắc phục các khuyết điểm, thiếu sót. Vừa qua, UBND huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.
                Yêu cầu việc kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch, khách quan và nhanh gọn, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra. Sau kiểm tra, có thông báo kết quả gửi các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Nội dung kiểm tra: Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại phòng, ban và UBND các xã, thị trấn và kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; Thực hiện các hình thức niêm yết, công khai thủ tục hành chính; Việc rà soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính; Tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp liên quan đến các quy định về thủ tục hành chính; Tình hình thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (đối với UBND các xã, thị trấn); Triển khai đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo quy định;  Thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa; Tình hình bố trí, phát huy năng lực của đội ngũ công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và công chức Bộ phận Một cửa; Những khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị.
VHTT

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1686603
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech