Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2019

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 201901/04/2019 15:22:06

Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện công tác gia đình theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả; tích cực đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động mọi người tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững; tăng cường công tác quản lý nhà nước về gia đình, huy động mọi nguồn lực xã hội trong hoạt động công tác gia đình nhằm góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Vừa qua, UBND huyện ban hành kế hoạch Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2019.
Chỉ tiêu chủ yếu là 10/13 xã, thị trấn có Ban chỉ đạo mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 26/56 thôn, khu phố có Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 13/13 xã, thị trấn thiết lập mạng lưới địa chỉ tin cậy và đường dây nóng. Chủ đề năm 2019 Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.
Những hoạt động trọng tâm: tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 28/8/2014 của UBND huyện về Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn huyện giai đoạn (2014 - 2020); Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 19/3/2015 của UBND huyện về thực hiện “Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020” trên địa bàn huyện. Kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện và xã, thị trấn; Đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và thực hiện bình đẳng giới trong gia đình. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3); ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).  Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan trong việc xây dựng và triển khai các hoạt động liên quan đến chính sách thực hiện công tác gia đình, nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình. Tích cực tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác gia đình do tỉnh tổ chức dành cho cán bộ phụ trách công tác gia đình huyện, xã, thị trấn và thành viên Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, các thành viên Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình xã, thị trấn. Thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo Thông tư 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình theo hướng dẫn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Kiểm tra giám sát các hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại các xã, thị trấn.

VHTT

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1661159
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech