Kế hoạch tuyên truyền nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tuyên truyền nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam21/03/2019 08:20:46

              Nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, tổ chức và nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa, nội dung và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện. Nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, phóng viên phụ trách, đưa tin bài, phóng sự về cải cách hành chính. Phát huy vai trò tích cực, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan thông tin, tuyên truyền trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Triển khai công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả; phổ biến nội dung cải cách hành chính kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, phù hợp với tình hình, đặc điểm và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân góp phần nâng cao dân trí, phòng chống tham nhũng, xây dựng nền hành chính văn minh, hiện đại. Vừa qua UBND huyện ban hành Kế hoạch tuyên truyền nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam.
               Nội dung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị mình. Tuyên truyền, phổ biến các nội dung CCHC năm 2019 đã được ban hành tại Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 29/01/2019 của UBND huyện Hàm Thuận Nam. Trong đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào tình hình triển khai cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, địa phương; các quy định về thủ tục hành chính trong giải quyết công việc giữa cơ quan hành chính Nhà nước với người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là thủ tục hành chính trên các lĩnh vực: đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, nhà ở, hộ tịch, hộ khẩu, y tế, giáo dục, lao động, bảo hiểm… Tình hình triển khai và kết quả, hiệu quả của việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt trong giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân. Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, các vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra trong thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối theo Đề án số 02/ĐA-UBND, ngày 14/7/2016 của UBND huyện về việc tinh giản biên chế hành chính của huyện Hàm Thuận Nam giai đoạn 2015-2021. 
              Hình thức tuyên truyền là xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài về cải cách hành chính trên hệ thống truyền thanh huyện, trang thông tin điện tử huyện và các phương tiện thông tin đại chúng khác. Thông qua các hội nghị, lồng ghép nội dung cải cách hành chính để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua việc tiếp dân để tuyên truyền, giải thích pháp luật, nhất là lĩnh vực đất đai, thuế… 
VHTT

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1686582
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech