Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam đến năm 2025, tầm nhìn 203025/03/2019 16:14:14

              Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận về thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Phát triển thông tin trên địa bàn huyện phù hợp với Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Tiếp tục phát triển nhanh, mạnh, vững chắc với cơ cấu, quy mô hợp lý các loại hình thông tin theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển khoa học và công nghệ, thông tin, truyền thông thế giới, đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của nhân dân, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội. Khắc phục tình trạng thông tin thiếu cân đối, đảm bảo sự đồng đều về phân bố, thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ thông tin của nhân dân giữa các địa phương. Tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung; nâng cao uy tín, vị thế và tầm ảnh hưởng của huyện trên địa bàn tỉnh. Vừa qua, UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
           Đối với báo in, báo điện tử. Mục tiêu đến năm 2025: 100% người dân ở vùng sâu, vùng xa, được tiếp cận báo in hoặc báo điện tử phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu; giảm tỷ lệ mất cân đối trong thụ hưởng các sản phẩm báo chí giữa các địa phương; tăng số lượng tạp chí khoa học. Thực hiện sắp xếp theo lộ trình của Đề án Quy hoạch Phát triển và Quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Bộ Chính trị thông qua và Kế hoạch số 3910/KH-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về Phát triển xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2030: Duy trì, nâng cao hơn nữa kết quả đã đạt được năm 2025. 
           Đối với báo nói, báo hình. Mục tiêu đến năm 2025: 70% người dân ở vùng sâu, vùng xa, được nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương; 100% dân số các vùng còn lại được nghe, xem các chương trình này. Tầm nhìn đến năm 2030: - Duy trì, nâng cao hơn nữa kết quả đã đạt được năm 2025. Phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả; thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ, đảm bảo chất lượng phủ sóng, đáp ứng yêu cầu hội tụ về công nghệ và dịch vụ.
          Đối với trang thông tin điện tử. Mục tiêu đến năm 2025: 100% cơ quan hành chính nhà nước, sử dụng trang thông tin điện tử và mạng xã hội để thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin, tiếp nhận và phản hồi ý kiến của người dân về việc thực hiện quản lý nhà nước của ngành, của địa phương. Trang thông tin điện tử cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng internet đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, nội dung thông tin, xác thực người dùng. Trang thông tin điện tử được áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về thông tin, an toàn thông tin; cung cấp các thông tin cần thiết về cơ quan, tổ chức trên trang chủ theo quy định của pháp luật. Tầm nhìn đến năm 2030: Duy trì, nâng cao hơn nữa kết quả đã đạt được năm 2025. Phát triển cơ sở hạ tầng thông tin, xây dựng hệ sinh thái lớn mạnh, trọng tâm là mạng xã hội và công cụ tìm kiếm, tạo nền tảng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại để phục vụ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Đối với thông tin cơ sở. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, dịch vụ viễn thông, internet để đổi mới cách thức thông tin, tuyên truyền trên địa bàn toàn huyện. Đầu tư, phát triển hệ thống truyền thanh ở các xã để tuyên truyền, phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân.
VHTT

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1686607
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech