Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2019

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 201914/05/2019 14:09:50

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm; giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội, giảm tội phạm liên quan đến mại dâm, ngăn chặn tệ nạn mại dâm, nhất là mại dâm trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về theo quy định tại Luật phòng, chống mua bán người. Tạo các điều kiện cho nạn nhân bị mua bán trở về được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ pháp lý, y tế, giáo dục, học nghề, tạo việc làm ổn định cuộc sống; khuyến khích tổ chức, cá nhân Việt Nam tham gia vào công tác hỗ trợ nạn nhân, thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân… góp phần đảm bảo cho nạn nhân bị mua bán khi trở về có cơ hội tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản, hòa nhập với cộng đồng. Vừa qua UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2019.

Yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của tệ nạn mại dâm; tập trung chỉ đạo, thực hiện công tác phòng ngừa là giải pháp lâu dài, kiềm chế, ngăn chặn sự lây lan của tệ nạn mại dâm đến vùng nông thôn và vùng đồng bào dân tộc; hướng mạnh về cộng đồng, dựa vào cộng đồng và tập trung vào nhóm có nguy cơ bán dâm cao (tiếp viên phục vụ trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện), thực hiện đạt mục tiêu về xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; Lồng ghép chương trình phòng, chống mại dâm với các chương trình như: giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; phòng, chống lây nhiễm HIV…Giảm phân biệt đối xử, hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng giúp họ ổn định cuộc sống, không tái vi phạm tệ nạn mại dâm; Tất cả các trường hợp nạn nhân bị mua bán trở về được tiếp nhận, tiến hành các thủ tục để xác minh, xác định nạn nhân, được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước, được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định pháp luật; Đảm bảo cơ sở vật chất hỗ trợ nạn nhân để thực hiện việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về, tạo điều kiện thuận lợi cho các nạn nhân được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và hỗ trợ những khó khăn ban đầu để tái hòa nhập cộng đồng.

         VHTT

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1661157
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech