Kế hoạch củng cố, duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2019 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch củng cố, duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2019 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam07/05/2019 08:49:51

Nhằm xây dựng, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế xã, thị trấn và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và góp phần xây dựng thành công mô hình nông thôn mới. Vừa qua, UBND huyện ban hành Kế hoạch củng cố, duy trì Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2019 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Với các nhiệm vụ chủ yếu như sau:
Tiếp tục củng cố, kiện toàn BCĐ chăm sóc sức khỏe nhân dân tại tuyến huyện, tuyến xã. Đưa nội dung thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã và việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới vào Nghị quyết của Đảng ủy, Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Huy động công đồng và cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.
Phổ biến, tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 sâu rộng trong cán bộ và nhân dân.
Củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; Tiếp tục củng cố và kiện toàn bộ máy cán bộ tại các Trạm Y tế xã, thị trấn phù hợp với đề án vị trí việc làm, đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiêm vụ được giao và đáp ứng nhu cầu bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Tăng cường công tác đào tạo cán bộ về cả chuyên môn và quản lý, đặc biệt là đào tạo cán bộ có trình độ bác sỹ, dược sỹ, y học cổ truyền và quản lý Trạm Y tế xã, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực. Chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, phát hiện dịch sớm, báo cáo và xử lý dịch kịp thời, không để dịch lan rộng, hạn chế tử vong do dịch bệnh. Triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia và các chương trình y tế khác. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm Y tế xã, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu theo quy định, có chất lượng đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh cho nhân dân, quản lý và sử dụng thuốc đúng quy chế, an toàn, hợp lý và hiệu quả.
Huy động các nguồn vốn để đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết
bị y tế cho Trạm Y tế xã, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực trong đó lưu ý việc
trang bị hệ thống xử lý nước thải và rác thải nguy hại cho các Trạm Y tế xã, thị trấn.
Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động y tế; Phối hợp các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân với các hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn xã, thị trấn; huy động nguồn lực trong nhân dân và các tổ chức, cá nhân từng bước xã hội hóa công tác y tế và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã thị trấn. Tận dụng mọi đầu tư, lồng ghép hoạt động các dự án, chương trình có vốn đầu tư nước ngoài trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư cho công tác y tế.
Tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho nhân dân, đa dạng hóa các loại truyền thông và phù hợp với từng đối tượng đặc biệt chú ý đến người dân tộc thiểu số, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để mọi người dân nâng cao nhận thức và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, chú trọng công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân.
Triển khai thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân, huy động tất cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế.
Văn Vương

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1661249
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech