Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường công tác, phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2012 – 2016 đến năm 2021 trên địa bàn huyện năm 2019

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường công tác, phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2012 – 2016 đến năm 2021 trên địa bàn huyện năm 201910/05/2019 10:00:36

Nhằm thực hiện có chất lượng, hiệu quả Đề án, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ giải pháp đề ra, phù hợp với từng lĩnh vực và đối tượng được Đề án xác định, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 – 2021 của UBND huyện. Tăng cường hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phổ biến kịp thời cho cán bộ, nhân dân tại các địa bàn trọng điểm các quy định pháp luật mới ban hành về từng lĩnh vực thuộc phạm vi của Đề án, gồm: Quản lý, sử dụng đất đai; tài nguyên, môi trường, khoáng sản; trật tự, an toàn giao thông; an toàn thực phẩm; xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực học đường, ma túy và các tệ nạn xã hội khác; phòng chống cháy nổ, trật tự văn minh đô thị, trật tự xây dựng; chủ quyền biển đảo, giải pháp ngăn chân tàu cá, ngư dân khai thác hải sản bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài....Vừa qua UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác, phổ biến giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 – 2016 đến năm 2021” trên địa bàn huyện năm 2019.
Yêu cầu phải bám sát các nhiệm vụ được xác định tại Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 của UBND huyện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiệm vụ đề ra phải có tính khả thi, được triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lắp; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; lồng ghép thực hiện Đề án với các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và các hoạt động khác có liên quan được phát động trong năm 2019. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện; khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
Các hoạt động triển khai: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật mới về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi thực hiện Đề án cho lãnh đạo, công chức Tư pháp – Hộ tịch, cán bộ các tổ chức đoàn thể, công an viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở,... tại các địa bàn trọng điểm; Biên soạn, phát hành các loại tài liệu thuộc phạm vi thực hiện Đề án cho cán bộ và nhân dân tại các địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật; Phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng thời lượng phát sóng về chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở tại các địa bàn trọng điểm; Tổ chức triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi của đề án trong nhà trường; Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp luật trực tiếp cho các đối tượng vi phạm pháp luật về hình sự, ma túy và các tệ nạn xã hội khác; thiết lập đường dây nóng, hòm thư tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân tại địa bàn trọng điểm bằng các hình thức cụ thể như: Phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp; thi tìm hiểu pháp luật; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở; sinh hoạt Ngày pháp luật; lồng ghép với các phong trào, chiến dịch ra quân thực hiện pháp luật; tăng cường tư vấn, đối thoại chính sách pháp luật; phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong việc chấp hành và thực hiện pháp luật tại các địa bàn trọng điểm.
VHTT

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1661233
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech