Triển khai Kế hoạch thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2018

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Triển khai Kế hoạch thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 01/10/2018 10:14:28

               Nhằm triển khai kịp thời Quyết định số 2186/QĐ-BTP ngày 13/8/2018 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018. Thu hút sự tham gia, hưởng ứng của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp nhân dân, làm trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện đồng bộ, toàn diện Ngày Pháp luật trên địa bàn huyện với các hoạt động, chủ đề phù hợp, bám sát nhiệm vụ trọng tâm được dư luận quan tâm, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ Hiến pháp và Pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động “Diễn biến hòa bình”, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đảm bảo ổn định về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tổng kết, đánh giá kết quả xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả sau 05 năm triển khai; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng, tổ chức triển khai Ngày Pháp luật; tăng cường trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động, hưởng ứng, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong thời gian tới.
            Vừa qua, UBND huyện ban hành Kế hoạch thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2018. 
         Với yêu cầu gắn kết chặt chẽ kết quả thực hiện đợt thi đua, công tác khen thưởng với tổng kết, đánh giá 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn huyện. Bảo đảm khen thưởng chính xác, khách quan, công khai, công bằng, có tác dụng giáo dục, nêu gương. Phong trào triển khai thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Đối tượng thi đua là các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn huyện. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức chủ động đánh giá, xét khen thưởng theo thẩm quyền đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua và việc hưởng ứng tham gia Ngày Pháp luật trong thời gian qua trên địa bàn và trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Sở Tư pháp. Căn cứ văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tiến hành tổng hợp, trình Bộ Tư pháp lựa chọn những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong đợt thi đua và kết quả 05 năm thực hiện Ngày Pháp luật để đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen. Thời gian tổ chức tổng kết vào Ngày pháp luật năm 2018 – ngày 09/11/2018.
VHTT 

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1575501
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech