Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp20/08/2018 14:17:50

            Nhằm tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Lâm nghiệp, đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn của huyện, tăng cường quản lý nhà nước đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, để nâng cao nhận thức vai trò của ngành lâm nghiệp. - Tăng cường phối hợp giữa các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn trong huyện và các đơn vị chủ rừng tiến hành tổ chức thực hiện thống nhất có hiệu quả các hoạt động triển khai đúng các quy định của Luật Lâm nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.
          Vừa qua, UBND huyện ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp. Kế hoạch yêu cầu cần có sự phối hợp giữa các ban, ngành và các địa phương trong việc triển khai thi hành Luật, xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm để đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc. Thường xuyên, phối hợp kịp thời, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp.

          Nội dung triển khai đó là Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật; Tổ chức, rà soát các văn bản sửa đổi, bổ sung, thực hiện các văn bản đã ban hành, các văn bản mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp; Triển khai thực hiện quy định chuyển tiếp của Luật Lâm nghiệp; Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về lâm nghiệp.

VHTT


        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1479343
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech