Triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam30/11/2018 10:04:23

               Nhằm tiếp tục quán triệt chủ trương, nghị quyết và thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước trong việc đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo và phát huy quyền của công dân thực hiện pháp luật về tố cáo. Tạo ra sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật về tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân góp phần ngăn chặn và hạn chế vi phạm pháp luật về tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Gắn triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp với thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.
                 Vừa qua, UBND huyện ban hành Triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. Với yêu cầu xác định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch; gắn triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch với triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Các nội dung, hoạt động đề ra phải bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp; chú trọng việc lồng ghép, kết hợp để sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của huyện.
                Nội dung hoạt động: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tố cáo; Tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo; Triển khai thực hiện các giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về tố cáo nói riêng, gắn với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.
VHTT

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1596999
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech