Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 9/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 9/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang08/05/2018 16:55:09

          Nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 886/QĐ-BVHTTDL ngày 19/3/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đưa việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước, giữ gìn các giá trị văn hóa, truyền thống tốt đẹp, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn, hủ tục trong việc cưới, việc tang.
             Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị và quần chúng nhân dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; nhân rộng các mô hình, điển hình trong tổ chức lễ cưới, lễ tang văn minh, tiến bộ, tiết kiệm. Đấu tranh phê phán những trường hợp tổ chức lễ cưới, lễ tang linh đình, phô trương, lãng phí, vụ lợi, bài trừ các hủ tục.
             Các địa phương tổ chức thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với điều kiện, đặc điểm, phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương, vùng miền, dân tộc. Đưa tiêu chí về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong công tác xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, trong thực hiện hương ước, quy ước. Đẩy mạnh các phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị gắn với thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

VHTT

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1529906
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech