Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Hàm Thuận Nam năm 2018

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Hàm Thuận Nam năm 201823/05/2018 08:07:06

             Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) của huyện năm 2018, sử dụng hiệu quả nguồn lực và góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân, bảo đảm an sinh, xã hội. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và của công dân về tầm quan trọng của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Vừa qua, UBND huyện đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của huyện Hàm Thuận Nam năm 2018.
           Yêu cầu cần thiết phải đẩy mạnh việc THTK, CLP trong năm 2018 để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. THTK, CLP là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực để tạo chuyển biến tích cực trong chống lãng phí và thực hành tiết kiệm. THTK, CLP phải bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng để hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị. THTK, CLP phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đồng thời, phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị. THTK, CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi.
          Năm 2018 là năm thứ 3 toàn huyện triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của huyện. Việc xây dựng và thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2018 phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Đây là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của huyện. Để đạt được các yêu cầu đó, việc THTK, CLP trong năm 2018 các cấp, các ngành cần tập trung triển khai làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
           Tiếp tục thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và các đề án cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả. Thực hiện chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực của địa phương, tài nguyên thiên nhiên để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. 
           Thực hiện tiết kiệm chi để giảm chi ngân sách, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, Chỉ thị số 04/CTUBND ngày 22/01/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; lồng ghép các chính sách, xây dựng phương án tiết kiệm để thực hiện ngay từ khâu phân bổ dự toán và cả trong quá trình thực hiện; không tăng chi thường xuyên ngoài lương, phụ cấp và các khoản có tính chất lương. 
             Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện.
            Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản công thông qua việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả phương thức mua sắm tập trung; mua sắm qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn). 
 Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động; phấn đấu trong năm 2018 giải quyết việc làm cho 2.600 lao động. Phấn đấu tinh giản biên chế hành chính ở mức tối đa trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc trong các cơ quan nhà nước. 
           Chống lãng phí trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong xử lý ô nhiễm môi trường thông qua việc thực hiện tốt các quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản đã được phê duyệt; đảm bảo công tác thu gom rác thải trên địa bàn theo quy định, tỷ lệ các cơ sở công nghiệp hoạt động trên địa bàn có hệ thống nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định; tỷ lệ che phủ rừng đạt 45%; 
           Triển khai các quy định về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp, giảm mạnh chi ngân sách nhà nước cho khu vực này. 
            Tiếp tục đẩy mạnh cộng tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP, các văn bản hướng dẫn và Chương trình THTK, CLP của huyện nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác THTK, CLP. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về THTK, CLP; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định. Hoàn thiện các tiêu chuẩn, định mức, chế độ làm cơ sở cho THTK, CLP.

VHTT

        

Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN HÀM THUẬN NAM - TỈNH BÌNH THUẬN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1500412
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Nam, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech